Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Het Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid

“Maakt werk van je ervaring”

Vanuit het Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid creëren we een “vrije ruimte” om herstelondersteunende diensten en producten te ontwikkelen op gebied van Gezondheid & Welzijn en deze in te zetten als betaalde opdrachten.
Iedere deelnemer of opdrachtgever stemt in met de onderstaande algemene voorwaarden.

Wie is opdrachtgever
De klant; de bevoegde partij (persoon of organisatie) die een opdracht aan het Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid geeft.
Wie is opdrachtnemer;
Anitha Wagemans; eigenaar en projectleider van het Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid.
Het Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid staat ingeschreven bij de KvK te Arnhem onder nummer: 51688743 en de hoofdvestiging van het Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid is aan de Amandelboomstraat 2, 6523 GL Nijmegen.

Inspanningsverplichting
Geleverde diensten worden naar het beste inzicht, kennis en ervaring uitgevoerd overeenkomstig van goed vakmanschap. Iedere opdracht wordt aanvaard als een inspanningsverbintenis van opdrachtnemer naar opdrachtgever.
Het Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid levert diensten voor bepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Coaching-trajecten vanuit het Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid hebben als doel: ervaringsdeskundigen ondersteunen bij het inzetten van hun ervaringsdeskundigheid naar zelfstandig ondernemerschap met betaalde opdrachten. De coaching-trajecten kunnen zowel individueel als in groepsverband worden gegeven. Ook wordt de coaching aangeboden in een combinatie van direct contact en met behulp van communicatietechnieken zoals telefoon of internet.

Samenwerking
Het Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid verbind en verenigd competenties vanuit een “vrije ruimte” van een gezamenlijke leer- en werkomgeving.
De projectleider streeft ernaar om gezamenlijk mét en voor ervaringsdeskundigen zowel intern als extern, betaalde opdrachten te creëren. Daarom zal de projectleider (mede) met behulp van derden (met voorkeur ervaringsdeskundigen) samenwerkingsverbanden creëren om zowel intern als extern diensten en producten te kunnen leveren.

Promoten
Het Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid creëert zichtbaarheid door netwerken en door advertenties en berichten op social media met het aanbod aan diensten en producten. Voor privacygegevens verwijs ik u naar de Privacyverklaring die te vinden is op de website.
Heeft u daarna nog vragen omtrent privacy dan kunt u contact opnemen met de projectleider: 06-23482334 of door een email te sturen naar info@inzetbureau-ervaringsdeskundigheid.nl

Inschrijving voor diensten en producten
Geschiedt door aanmelding via email mailto:info@inzetbureau-ervaringsdeskundigheid.nl info@inzetbureau-ervaringsdeskundigheid.nl
Binnen 48 uur na de aanmelding ontvangt de deelnemer de bevestiging van inschrijving met vermelding van de dienst en/of product.
Aanbiedingen op diensten en producten hebben een termijn en vervallen wanneer deze termijn is verlopen.

Inschrijving voor samenwerking
Een samenwerking verloopt tussen Anitha Wagemans, eigenaar en projectleider van het Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid en derden waarbij alle partijen zelfstandig ondernemers zijn.
Om kwaliteit van dienstverlening te kunnen waarborgen, verstrekt de derde partij voor samenwerking, tijdig alle gegevens of instructies die noodzakelijk zijn om een opdracht voor het Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid te kunnen uitvoeren.
Daarna wordt een samenwerkingsovereenkomst door beide partijen ondertekend waarin ook de duur van de samenwerking staat vermeld.
Het Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid kan ten alle tijden de samenstelling van samenwerkingspartners aanvullen of wijzigen.

Opdrachten en overeenkomst
• Opdrachten kunnen intern ontstaan tussen ervaringsdeskundigen waardoor gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis en competenties.
• Opdrachten kunnen extern ontstaan vanuit burgers die herstelondersteunende dienstverlening wensen.
• Externe opdrachten kunnen ook ontstaan vanuit organisaties, instellingen, opleidingsinstituten en werkgevers.
De overeenkomst bevat een duidelijk beschreven product of dienst met het tarief met vermelding van de btw.
De overeenkomst dient voor akkoord door beide partijen te worden ondertekend. Bij ondertekening gaan beide partijen akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
De opdrachtgever heeft het recht om binnen 14 dagen, zonder opgave van reden, de overeenkomst te annuleren.

Beloning
Dit betreft het tarief dat voor uitvoering van de opdracht in een offerte is overeengekomen met de opdrachtgever. Bij het tarief van opdracht en/of dienst wordt in de offerte vermeld of er wel of geen btw-heffing van toepassing is.
Betaling
Betaling van de factuur voor een dienst of product dient binnen 14 dagen te zijn voldaan op de zakelijke rekening van het Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid: NL81 INGB 0006 7211 47.

Annulering
Annulering van een opdracht kan uitsluitend door een email naar info@inzetbureau-ervaringsdeskundigheid.nl
Het Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid heeft begrip voor het feit dat er omstandigheden kunnen ontstaan waardoor mensen een opdracht annuleren.
Het Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid wil ook recht doen aan de aangemelde deelnemers zodat de training of andere dienstverlening volgens planning vervolg kan hebben.
Annuleringsvoorwaarden:
Bij annulering, binnen 4 weken (28 dagen) voor aanvang van een training of dienstverlening is 20% van het totaalbedrag verschuldigd.
Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang is het gehele bedrag verschuldigd.
Vervanging: een aangemelde deelnemer kan zich ook laten vervangen door iemand anders.
Vervanging is mogelijk tot uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de training of dienst.
De aangemelde deelnemer stuurt een email naar info@inzetbureau-ervaringsdeskundigheid.nl
Hierna volgt een gesprek met de projectleider van het Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid. De projectleider besluit of de vervangende deelnemer past binnen de aangeboden dienstverlening. Voor dit gesprek wordt het uurtarief van de projectleider gehanteerd en gefactureerd aan de deelnemer die annuleert en zich wil laten vervangen.

Bij onvoldoende inschrijvingen voor een programma zoals een training, workshop e.d. behoudt het Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid het recht een programma te annuleren. Aangemelde deelnemers ontvangen uiterlijk 5 dagen vóór aanvang van het programma een email van annulering met informatie over een nieuwe datum van het programma of restitutie van het inschrijvingsgeld.

Geheimhouding
Het Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden van zowel samenwerkende partners als deelnemers. Deze persoonlijke gegevens worden niet verstrekt aan derden. Voor deelname aan een dienst die door samenwerkende partners worden gegeven, worden alleen die gegevens verstrekt die nodig zijn om de dienstverlening te kunnen uitvoeren bijvoorbeeld namen van deelnemers en emailadressen.

©Intellectueel eigendom :
Alle lesmaterialen en communicatie over de visie en missie is eigendom van Anitha Wagemans, eigenaar en projectleider van het Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid. Al deze informatie mag niet gebruikt worden voor het dupliceren zonder toestemming.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten & producten, opdrachten en samenwerkingsovereenkomsten die overeengekomen zijn met het Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid.
Het Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid is continue in ontwikkeling en behoudt daarom het recht om deze Algemene Voorwaarden indien nodig, in de toekomst aan te passen of te wijzigen.
Wanneer één of meerdere van deze bepalingen in deze Algemene Voorwaarden komen te vervallen, blijven de overige bepalingen van kracht. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen waarbij, voor zover mogelijk, van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

©Niets uit deze Algemene Voorwaarden mag gebruikt worden voor het dupliceren zonder toestemming van Anitha Wagemans, eigenaar en projectleider van het Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid.

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in mei 2019.
https://www.inzetbureau-ervaringsdeskundigheid.nl

Share This