Selecteer een pagina

Privacy Verklaring

Privacyverklaring Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid

Inleiding:
Het Inzetbureau ervaringsdeskundigheid heeft privacy hoog in het vaandel staan en we spannen ons in om waar mogelijk ieders privacy te beschermen door het naleven van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).
We besteden dan ook alle zorg en aandacht bij het delen van persoonlijke informatie als ook aan het veilig opslaan en gebruiken van persoonlijke gegevens.

Mijn naam is Anitha Wagemans, eigenaar, zorgpionier en projectleider van het Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid.
Vanuit het Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid werken we vanuit een “vrije ruimte” om herstelondersteunende diensten en producten te ontwikkelen op gebied van Gezondheid & Welzijn en deze in te zetten als betaalde opdrachten.
Het hart van onze dienstverlening wordt gevormd door samenwerking op basis van het delen van kennis en aanvullen op competenties waardoor iedereen in zijn kracht staat en zichzelf en ervaringsdeskundigheid als expertise kan (door-)ontwikkelen in professionaliteit naar vakmanschap én door netwerken met organisaties, instellingen, opleidingsinstituten en werkgevers om arbeidsparticipatie voor mensen met een beperking mogelijk te maken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bij inschrijving bij het Inzetbureau gebruik ik jouw persoonsgegevens die nodig zijn om met je te kunnen communiceren en die nodig zijn voor een bemiddeling van dienstverlening.
Bemiddeling verloopt op basis van matching tussen hulpvraag en de juiste ervaringsdeskundige. Bemiddelingsopdrachten zijn van tijdelijke aard. Het Inzetbureau ervaringsdeskundigheid heeft geen werkgeversgezag.
Geheimhouding het Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden van zowel samenwerkende partners als deelnemers. Deze persoonlijke gegevens worden niet verstrekt aan derden. Voor deelname aan een dienst die door samenwerkende partners worden gegeven, worden alleen die gegevens verstrekt die nodig zijn om de dienstverlening te kunnen uitvoeren bijvoorbeeld namen van deelnemers en emailadressen.
Gegevens die het Inzetbureau ervaringsdeskundigheid van je nodig kan hebben voor een interne dienst zoals bijvoorbeeld een training of coaching of die noodzakelijk om jou zo goed mogelijk te kunnen promoten naar een potentiële opdrachtgever, betreffen:
* je naam, adres en woonplaats
* je pasfoto
* je geboortedatum en geslacht
* je telefoonnummer en emailadres
* je Burgerservicenummer
* je bankgegevens
* je diploma’s
* als je een BIG-registratie of SKJ-registratie hebt, een kopie hiervan
* Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
* AGB codes
* wanneer je als zzp-er ingeschreven staat; inschrijfnummer kvk en kopie van bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid. Eventueel ook een kopie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering
* je voorkeur van herstelondersteunende thema’s en functies waarmee jij je als ervaringsdeskundige wilt inzetten
* registratie van je deelname aan trainingen waarmee jij in jouw vakmanschap ervaringsdeskundigheid profileert en/of onderhoudt

Verwerkt het Inzetbureau ervaringsdeskundigheid ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over jouw gezondheid, jouw levensverhaal, een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
Het Inzetbureau ervaringsdeskundigheid verwerkt uitsluitend bijzondere gegevens als dat vereist om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Dit kan alleen met jouw toestemming en alleen als het noodzakelijk is voor onze dienstverlening.
Wanneer resultaten uit een training worden gepubliceerd bijvoorbeeld als succesverhalen, zullen deze gegevens geanonimiseerd worden.

Waarom we gegevens nodig hebben:
Als je wilt samenwerken met het Inzetbureau ervaringsdeskundigheid, dan wil ik je goed van dienst kunnen zijn. Vanuit vertrouwen en commitment wil ik een samenwerkingsverband met je aangaan. Alle samenwerkingsverbanden bestaan op basis van zelfstandig ondernemerschap. Het Inzetbureau ervaringsdeskundigheid heeft geen werkgeversgezag.
Gegevens kunnen gebruikt worden om je een nieuwsbrief te sturen en/of te informeren over een project, (bij-)scholing of ontmoetingsactiviteit.
Tijdens bijeenkomsten kan het Inzetbureau ervaringsdeskundigheid foto’s, video’s en geluidsopnamen maken, o.a. bestemd voor marketingdoeleinden. Hierop kan een deelnemer herkenbaar zijn. Dit wordt met de deelnemers afgestemd tijdens de bijeenkomst. Ik kan jouw gegevens dus alleen gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is het Inzetbureau ervaringsdeskundigheid gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt het Inzetbureau ervaringsdeskundigheid het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang bewaren we gegevens
Het Inzetbureau ervaringsdeskundigheid zal jouw (bijzondere) persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Bijvoorbeeld wanneer een training is afgerond of als de samenwerking beëindigt, dan worden jouw gegevens verwijderd en/of vernietigd.

Beveiliging
Om de website goed te laten draaien, worden functionele cookies gebruikt.
Het Inzetbureau ervaringsdeskundigheid hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Het Inzetbureau ervaringsdeskundigheid heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.
Het Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid verplicht een derde tot geheimhouding, die door samenwerking toegang krijgt tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald.
In het geval het Inzetbureau ervaringsdeskundigheid gebruik maakt van de diensten van derden, zal het Inzetbureau ervaringsdeskundigheid in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde gegevens en beveiligingsmaatregelen.

Klachten
Als je om wat voor reden dan ook een klacht wilt indienen bijvoorbeeld omdat je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@inzetbureau-ervaringsdeskundigheid.nl
Ik behandel jouw melding vertrouwelijk en je ontvangt binnen drie dagen na ontvangst van jouw klacht een telefonische of schriftelijke reactie van mij waarbij ik je zal uitnodigen de klacht te bespreken.
Melden onder een pseudoniem is ook mogelijk, gebruik dan een telefoon en gebruik dit nummer: #31#06-23482334.

Automatische berichten via email
Om de communicatie via email zo makkelijk mogelijk te maken, zal ik je vanuit het Inzetbureau ervaringsdeskundigheid (automatische) berichten sturen. Denk hierbij aan een bevestiging van een training, dan wel een betalingsbevestiging voor jouw eigen administratie. Deze serviceberichten bevatten enkel de door jou aan het Inzetbureau ervaringsdeskundigheid verstrekte persoonsgegevens. Het is niet mogelijk om je voor deze serviceberichten uit te schrijven.
Het Inzetbureau ervaringsdeskundigheid beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring.
Voor overige berichten, zoals onze nieuwsbrief is het mogelijk je af te melden. Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen, dan kan je dit aangeven door onderaan op de nieuwsbrief op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wijzigingen privacy beleid
Het Inzetbureau ervaringsdeskundigheid behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid, bijvoorbeeld wanneer wet- en regelgeving daartoe noodzaakt. Wijzigingen zullen uitsluitend via de website kenbaar worden gemaakt in een aangepaste versie. Raadpleeg daarom periodiek de website: www.inzetbureau-ervaringsdeskundigheid.nl
Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en dit Privacy Statement kun je contact opnemen met Anitha Wagemans via het e-mailadres
info@inzetbureau-ervaringsdeskundigheid.nl

Dit privacyverklaring is opgesteld d.d. 2 mei 2019.
https://www.inzetbureau-ervaringsdeskundigheid.nl
Het Inzetbureau ervaringsdeskundigheid staat ingeschreven bij de KvK 51688743.

Algemene voorwaarden 

Share This