Uitzendbureau

Ik geloof dat mensen die herstellen van een levensontwrichtende ervaring, het beste geholpen kunnen worden vanuit een positieve visie. Een visie waarin het zelfherstellend vermogen en de eigen kracht van deze mensen centraal staat. Door hun eigen kracht aan te boren, zijn ze weer in staat zelf hun leven vorm te geven, de regie te nemen over hun eigen herstelproces en toe te werken naar een hoge kwaliteit van leven.

'Positieve gezondheid'

Essentieel om dit te realiseren, is de inzet van ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigheid werkt vanuit de herstelvisie met ruimte voor de ander, aandacht en tijd voor het persoonlijke verhaal. Ervaringsdeskundigen vormen een rolmodel voor de cliënt, ze bieden hoop, werken flexibel (vanuit de ‘vrije ruimte’) en sluiten aan bij wie de ander is. Ze werken vanuit de visie van ‘positieve gezondheid’. In dit concept, dat in 2012 werd geïntroduceerd in Nederland door Machteld Huber, wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Zo wordt bijvoorbeeld niet alleen gekeken naar het mentale welbevinden van de cliënt, maar ook naar het dagelijks leven, lichaamsfuncties, zingeving, sociale contacten en meer (holistische visie). Binnen de ‘positieve gezondheid’ is gezondheid niet meer het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Het gaat immers om het vermogen om met veranderende omstandigheden om te gaan. Deze visie op gezondheid past bij de missie en visie die ik met het Inzetbureau ervaringsdeskundigheid iedere dag nastreef.

Waardevol binnen alle geledingen

Ik ben ervan overtuigd dat ervaringsdeskundigheid volledig tot zijn recht kan komen wanneer dit breed binnen organisaties ingezet wordt. Of het nu op beleidsniveau is of op de werkvloer, in de zorg of in een commercieel bedrijf, preventief of curatief… binnen alle geledingen van een organisatie.
Daarnaast zet ik me in voor zichtbaarheid en toegankelijkheid van ervaringsdeskundigheid in alle wijken, alle regio’s van Nederland.

Met de inzet van ervaringsdeskundigen hoop ik stapje voor stapje toe te werken naar een maatschappij waarin mensen samen leven vanuit ieders eigenheid. Waar iedereen zich thuis voelt, zich gewaardeerd en van betekenis voelt, ongeacht afkomst of beperking. Dat is mijn ideaal!

Uitgangspunten

Het Inzetbureau ervaringsdeskundigheid werkt vanuit de volgende uitgangspunten:

  • Eigenheid van ervaringsdeskundigheid staat voorop
  • Keuzevrijheid is de route naar herstel
  • Vrije toegankelijkheid naar ervaringsdeskundigheid
  • Gelijkwaardigheid stimuleren in contact tussen mensen
  • Solidariteit en onderlinge verbondenheid als uitgangspunt
  • Zingeving creëren
  • Ruimte maken voor een inclusiemaatschappij
Meer over ervaringsdeskundigheid
 

Ervaringsdeskundigheid

Een belangrijke bron van kennis

Bij de behandeling van mensen met psychische klachten, worden drie bronnen van kennis aangeboord: wetenschappelijke kennis (van onder andere psychologen en psychiaters), maatschappelijke kennis (van onder andere maatschappelijk werkers) en ervaringsdeskundigheid. Gezondheid, en vooral problemen bij gezondheid, is nu nog vooral het domein van reguliere zorgprofessionals (de eerste twee bronnen van kennis). Mijn visie is dat gezondheid en daarmee samenhangend de kwaliteit van leven, een domein is van ons allemaal. Daarom geloof ik in een vrije toegankelijkheid naar de derde bron van kennis: ervaringsdeskundigheid. Zowel voor burgers als voor gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties biedt een vrije toegankelijkheid naar (een community van) ervaringsdeskundigen een waardevolle aanvulling op ons huidige zorgsysteem.

Uit de praktijk én uit de verhalen van ervaringsdeskundigen ervaar ik dat een goede inbedding van ervaringsdeskundigheid binnen het huidige zorgsysteem ingewikkeld is. De zorgvisie gaat immers uit van diagnoses en kwetsbaarheid, en werkt vanuit systeemwaarden als controle en beheersing. Ervaringsdeskundigheid werkt vanuit heel andere waarden, zoals hierboven benoemd. Toch denk ik dat het kan! Samen met andere ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals streef ik naar een transformatie van de zorg en het sociaal domein.

Mijn doelstelling heb ik als volgt geformuleerd: in 2025 is ervaringsdeskundigheid door heel Nederland een geaccepteerde basisinterventie binnen het sociaal domein.

Wil je meer weten over mijn visie, doelstellingen of werkwijze? Neem gerust contact met mij op!

Neem contact met mij op

Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid

Anitha Wagemans

Zorgpionier - Pleitbezorger

E-mail: info@inzetbureau-ed.nl
Kamer van Koophandel 51688743

Neem contact op