Visie

Ik geloof dat mensen die herstellen van een levensontwrichtende ervaring, het beste geholpen kunnen worden vanuit hoop. Vanuit een gedragen visie waarin het zelf herstellend vermogen en de eigen kracht van mensen centraal staat.

Door contact met rolmodellen van mensen met gelijksoortige ervaringen, te luisteren naar hun verhalen over herstel waarmee zij weer in staat zijn zelf betekenis aan hun leven te geven.

'Positieve gezondheid'

Ervaringsdeskundigheid werkt vanuit de herstelvisie met ruimte voor de ander, aandacht en tijd voor het persoonlijke verhaal. Als rolmodel bieden ze  hoop. Ze werken vanuit de visie van ‘positieve gezondheid’. In dit concept, dat in 2012 werd geïntroduceerd in Nederland door Machteld Huber, wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Zo wordt bijvoorbeeld niet alleen gekeken naar het mentale welbevinden van de cliënt, maar ook naar het dagelijks leven, lichaamsfuncties, zingeving, sociale contacten en meer.
Binnen ‘positieve gezondheid’ is gezondheid niet meer het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Het gaat immers om het vermogen om met veranderende omstandigheden om te gaan. Deze visie op gezondheid past bij de missie en visie die ik met het Inzetbureau ervaringsdeskundigheid iedere dag nastreef.

Waardevol binnen alle geledingen

Ik ben ervan overtuigd dat ervaringsdeskundigheid alleen volledig tot zijn recht kan komen wanneer dit organisatie breed met beleid wordt vormgegeven vanuit een gedragen visie.

Ik zet me in voor arbeidsparticipatie voor ervaringsdeskundigen.

Met de inzet van ervaringsdeskundigen hoop ik stapje voor stapje toe te werken naar een maatschappij waarin mensen samen leven vanuit ieders eigenheid. Waar iedereen zich thuis voelt, zich gewaardeerd en van betekenis voelt, ongeacht afkomst of beperking. Dat is mijn ideaal!

Uitgangspunten

Het Inzetbureau ervaringsdeskundigheid werkt vanuit de volgende uitgangspunten:

  • Behoud van de eigenheid van ervaringsdeskundigheid
  • Eigenaarschap vanuit ieders expertise
  • Keuzevrijheid van mensen als route naar herstel
  • Vrije toegankelijkheid naar ervaringsdeskundigheid
  • Gelijkwaardigheid stimuleren in contact tussen mensen
  • Solidariteit en onderlinge verbondenheid
  • Ruimte maken voor een inclusiemaatschappij
Meer over ervaringsdeskundigheid
 

Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid

Anitha Wagemans

Zorgpionier - Pleitbezorger

E-mail: info@inzetbureau-ed.nl
Kamer van Koophandel 51688743

Neem contact op