Skip to main content
 

Visie

Vanuit mijn reguliere zorgopleidingen heb ik kennis genomen van psycho-educatie, methodieken en vaardigheden om het hulpverleningsproces te kunnen uitoefenen. De diepere betekenissen en gevolgen over hoe het leven wordt ervaren wanneer je een diagnose, ziekte of handicap hebt was en is voor mij deels in te voelen of te bedenken.

Hierin ligt ook vooral de kracht van ervaringsdeskundige expert: zij weten in het gesprek een diepere betekenis te ontsluiten vanwege het feit dat zij een gelijksoortige ervaring hebben gehad. Hierdoor vind diepere herkenning en erkenning plaats en kunnen mensen betekenis gaan geven aan wat hen is overkomen.

Ik geloof dat mensen in complexe situaties het beste geholpen zijn met de zoektocht naar en het vinden van hun eigen oplossingen. Dat dit gefaciliteerd wordt vanuit nabijheid, hoop en wederzijds vertrouwen.
Ik geloof ook dat hulpvragen bij complexe situaties gefaciliteerd dient te worden met iedereen die wakker ligt van de situatie, die bij wil dragen met een oplossing groot of klein. Ik ben fan van De Nieuwe Route, van organisatiepsycholoog Anke Siegers heb ik een training gevolgd op samensturing bij zorgvragen. Ik ben nog aangesloten bij haar leerbijeenkomsten.

We kunnen veel meer gebruik maken van deze waardevolle kennis, op micro- meso en macroniveau.

'Positieve gezondheid'

Ervaringsdeskundigheid werkt vanuit de herstelvisie met ruimte voor de ander, aandacht en tijd voor het persoonlijke verhaal. Als rolmodel zijn ze  hoop. De herstelvisie sluit aan bij de visie van ‘positieve gezondheid’. In dit concept, van Machteld Huber, wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Zo wordt bijvoorbeeld niet alleen gekeken naar het mentale welbevinden van de cliënt, maar ook naar het dagelijks leven, lichaamsfuncties, zingeving, sociale contacten en meer.
Binnen ‘positieve gezondheid’ is gezondheid niet meer het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Het gaat immers om het vermogen om met veranderende omstandigheden om te gaan.

Deze visie op gezondheid past perfecg bij de missie en visie van inbedding van ervaringsdeskundigheid en integraal samenwerken.

Waardevol binnen alle geledingen

Ik geloof dat ervaringsdeskundigheid pas volledig tot zijn recht kan komen wanneer deze andere manier van denken en doen ook als extra kennis binnen organisaties wordt gezien als een bijdrage en noodzaak voor de transitie van zorg.

Zal het gedoe leveren met discussies op ethische vraagstukken? JA
Krijgen wij als beleidsmakers binnen een organisatie kritische feedback; zowel positief als negatief? JA
Integrale samenwerking zal zeker in het begin wennen zijn en er zal ook zeker weerstand ontstaan.

Maar wat zal de samenwerking opleveren?

Hebben we een gezamenlijke missie? Kwaliteit van zorg bieden aan mensen die het nodig hebben? Een juiste aansluiting van zorg zodat mensen een stap verder komen en zij hun leven kunnen leiden zoals zij dat willen.

Met mijn inzet op integrale samenwerking met ervaringsdeskundige experts  hoop ik stapje voor stapje toe te werken naar een maatschappij waarin mensen samen leven vanuit ieders eigenheid. Waar iedereen zich thuis voelt, zich gewaardeerd en van betekenis voelt, ongeacht afkomst of beperking.

 

Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid

Anitha Wagemans

Zorgpionier - Pleitbezorger voor integrale samenwerking met ervaringsdeskundig experts binnen zorg en welzijn.

E-mail: info@inzetbureau-ed.nl

Mobiel: 06-23482334
KvK 51688743

Contact